Vajtswv tsis xav kom peb mus pehawm nws txhua hnub as thiv.
Nws tsis xav cov nyiaj uas peb fij hauv tuam tsev.
Nws tsis xav mloog cov nkauj thaum peb hu.

Lossis TSIS YOG LI NTAWD XWB.

Tswv Yexus hais nyob rau hauv phau ntawv Mathais 16:24 hais tias:
...Yog leejtwg xav nrog kuv mus, tus ntawd yuav tsum tswj nws lub siab, thiab kwv nws tus ntoo khaublig nrog kuv mus.

Nej sim saib, Vajtswv tsis xav tej yam uas peb uas rau nws thaum txog lub hnub as thiv xwb.
NWS XAV TXHUA YAM HUV TIB SI!

Tiamsis tseeb tiag, peb pheej suav Vajtswv zoo ib yam li yog ib tug lossis ib yam haujlwm los ntxiv rau hauv peb lub neej xwb.

Peb xav thiab nrhiav txhua yam uas peb ntshaw nyob rau hauv peb lub neej ua ntej, txog thaum kawg, peb tsis paub tias peb xav yam dabtsi, thiab nrhiav yam dabtsi ntxiv lawm, peb mam muaj sijhawm rau Vajtswv.

Yuav muaj ntau zaug peb nug hais tias:
  • Vim li cas peb twb mus pehawm Vajtswv txhua hnub as thiv, tiamsis peb lub neej tseem muaj kev ntxhov siab?
  • Lossis peb nyeem Vajtswv Txoj lus ib thiv twg ib zaug, tiamsis peb nrhiav tsis tau lus teb rau pev cov lus nug.
  • Losis peb siv lub sijhawm uas ntsawg kawg nkaus los nrhiav Vajtswv, thiab nug hais tias: Cas ntsis pom Vajtswv nyob qhov twg thaum peb raug txom nyem, raug kev nyuaj siab?
Vajtswv tsis xav kom nws yog ib tug los ntxiv nyob rau hauv peb lub neej xwb.
NWS XAV TXHUA YAM HUV TIB SI!

Tej zaum koj yuav xav hais tias: Peb yeej yuav muab tsis tau txhua yam pub rau Vajtswv li.
Tiamsis, thaum peb tsis muab ib yam dabtsi rau Vajtswv. Tswv Yexus twb muab txhua yam pub rau peb lawm.
Nws txoj siab kiag los, nws txaus siab muab rau peb.

Thiab yam zoo kawg nkaus thaum peb los ntseeg Yexus tseeb tiag lawm, peb yog cov uas yug dua tshiab lawm.
Thiab thaum peb nrhiav nws kawg siab, kawg ntsws, kawg plab, kawg plawv, kawg peb lub dag lub zog, peb yuav nrhiav tau nws.

Ib tus tibneeg uas ntseeg Vajtswv lawm thiab ua nws lub neeg nyob hauv Vajtswv txoj kev hlub lawm, nws lub neeg yeej yuav hloov dua tshiab xwb.

Zoo yam li nyuaj kawg nkaus, thiab peb muab tsis tau txhua yam rau Vajtswv. Tiamsis yog peb cia Vajtswv tus ntsuj plig los kav koj lub siab, Vajtswv hais tias: “Koj xav paub kom yuav ua cas thiab kwv taus koj tus ntoo khaub lig lov? Cia li saib tus ntoo khaub lig uas kuv twb kwv rau koj lawm.”

Thaum peb paub Vajtswv tseeb thiab meej lawm, peb yuav tsis siv peb lub sijhawm los nyeem Vajtswv Txoj lus lawm xwb, tiamsis peb yuav siv sijhawm nrog nws sib raug zoo, ib yam li nws yog peb tus phooj ywg, yog peb tus cawm seej!