Ua neej nyob hauv ntiajteb no, peb txhawj xeeb txog ntau yam kawg nkaus lis:

  • Nuj nqis,
  • Kev noj kev haus,
  • Me tub me nyuam,
  • Lub dag lub zog.

Peb txhawb xeeb ntau yam thiab tej zaum ua rau peb noj los tsis qab, pw los tsis tsaug zog.

Yuav ua cas peb thiaj tsis txhawj xeeb ntxiv?

Cia peb mus saib Vajtswv Txoj Lus nyob rau hauv phau ntawv Lukas 10: 38-42 hais txog Tswv Yexus mus rau hauv Mathas thiab Malis nkawd tsev.

Thaum Malis los zaum ntawm Yexus kotaw thiab mloog nws qhia.
Mathas mus npaj txhua yam hauv tsev ua mov lawm, thiab Mathas pib muaj kev ntxhov siab vim nws tibleeg ua ntau tes haujlwm heev.

Vim li ntawd, Mathas thiaj los hais rau Tswv Yexus hais tias:
“Tus Tswv, koj tsis paub hais tias kuv tus niamhluas cia kuv tib leeg ua haujlwm xwb los? Koj hais kom nws cia li los pab kuv ua hauj lwm!”

Tiamsis Tswv Yexus teb hais tias:
“Mathas, Mathas! Koj txhawj thiab ntxhov siab rau ntau yam haujlwm kawg li, tiamsis tsuas muaj ib yam zoo xwb. Malis twb xaiv yam zoo ntawd lawm, tsis muaj leej twg yuav txeeb tau yam uas nws muaj ntawd mus li.”

Tswv Yexus hais rau Mathas hais tias: Tsuas muaj ib yam zoo xwb.

Thaum peb muaj kev ntxhov siab, txhawj xeeb, peb tab tom ua hauj lwm ib yam li Mathas ntag.
Peb hnov qab yam haujlwm uas zoo lawm yog: Los zaum ntawm Tswv Yexus kotaw thiab mloog nws qhia.

Vim peb muab peb txoj kev ntseeg rau lwm yam thiab caum ntau yam, thiab thaum haujlwm ntawd mus tsis raws li peb xav, peb pib muaj kev txhawj xeeb, ntxhov siab.

Thiab peb txhawj xeeb heev rau qhov peb tsuas ua haujlwm raws li peb lub siab xav xwb.
Thaum ntsib kev cuam tshuam, peb daws tsis tau tej ntawd, vim peb tswj tsis tau txhua tes haujlwm kom mus raws li peb lub siab xav.

Tiamsis, qhov teeb meej tseeb tiag tsis yog peb tswj tsis tau, tiamsis yog peb tsis nco lawm hais tias thaum chiv thawj peb yeej ib txwm tswj tsis tau ib yam dab tsi li.

Nyob hauv phau ntawv Yauhas 14:1, Tswv Yexus hais tias:
“Nej tsis txhob txhawj thiab tsis txhob nyuaj siab, nej cia li ntseeg Vajtswv thiab ntseeg kuv.”

Cia peb muab txhua yam haujlwm ua peb yuav ua tso rau Vajtswv ua tus kav thiab thov nws hais tias: “Tus Tswv, thov kom tej haujlwm no yuav tiav raws li koj ua tus tswm thiab pom zoo”.

Thaum peb muab txhua yam ntawm peb lub neej cia Vajtswv ua tus kav, nws yuav tsom kwm peb.

Phau Ntawv Nkauj 127:2b hais tias:
“...rau qhov tus TSWV yeej foom koob hmoov rau tus uas nws hlub, thaum lub sijhawm uas tus ntawd tseem pw tsaug zog.”

Qhov no qhia tau hais tias, yog peb muaj siab ntseeg Vajtswv, txawj thaum peb pw tsaug zog los Vajtswv tseem ua haujlwm tsom kwm peb.

Kuv tsis tau hais kom peb cia li tso txhua yam haujlwm tseg, tsis txhob ua ntxiv. Tiamsis kuv xav hais kom peb tsis txhob txhawj xeeb ntxiv.

Tswv Yexus qhia rau peb paub txog tes haujlwm ua muaj nqis tshaj plaws, thiab yog peb xwb nrhiav tes haujlwm no ua ntej, peb yuav pom tau hais tias tus yuav daws tau tej kev cuam tshuam yog Tswv Yexus, tsis yog peb.
Tsis muaj ib yam dab tsis ua nws ua tsis tau hlo li.

Yaxayas 40:31 hais tias
“tiamsis cov neeg uas cia siab ntsoov rau tus TSWV yuav muaj zog, lawv yuav nthuav tis ya ib yam li tus dav. Thaum lawv khiav lawv yuav tsis qaug zog, thaum lawv mus kev lawv yuav tsis tsaug leeg.”