Kuv yug thiab loj hlob hauv tsev neeg ntseeg Vajtswv. Tiam sis, kuv yeej tsis tob taub tias txoj moo zoo yog dab tsi tiag. Vim li ntawd, kuv thiab mus ntshawb fawb thiab lo lus teb yog li no:

Txoj moo zoo yog zaj lus hais txoj Tswv Yexus, qhia txog Yexus yog leej twg? (Tswv Yexus yog Vajtswv 100% thiab yog tib neeg 100%), thiab tes haujlwm uas nws tau ua (tuag txhiv tib neeg txoj kev txhaum).

Kom peb to taub meej, cia peb mus saib Vaj lus kub qhia li cas txog txoj moo zoo.

Petus Qhia Txog Txoj Moo Zoo Rau Lwm Haiv Neeg

Tubtxib Tes Haujlwm 10:34-48, hais txog thawm zaug uas Petus qhia txoj moo zoo rau lwm haiv neeg, qhia rau Khaunelia tsev neeg.

Thaum ua tib zoo nyeem mas peb pom tau tias muaj ob peb yam Petus hais txog thaum nws qhia moo zoo, yog li nram qab no:
 • Vajtswv tsis xaiv neeg ntseg muag tiamsis nws txais yuav txhua tus uas hwm thiab ua haum nws siab.
 • Vajtswv yog tus qhib kev kom tib neeg los cuag tau nws yog dhau los ntawm Tswv Yexus Khetos uas yog nws tus tub.
Qhov no qhia hais tias, tib neeg txhaum yeej vam khom tsis tau nws lub dag zog kom mus cuag tau Vajtswv yuav tsum yog Vajtswv ua tus qhib kev thiaj tau.

Muaj ib txoj kev nkaus xwb uas tib neeg yuav mus cuag tau Vajtswv yog dhau los ntawm Tswv Yexus Khetos.

Thaum peb hais txog ib tug tib neeg twg mam peb hais txog saib nws yog leej twg thiab nws tes haujlwm yog dab tsi.


Thaum peb hais txog Yexus Khetos los tib yam nkaus, thiab Vajtswv txoj lus ntawm Cov Tubntxiv 10:36-42 qhia rau peb paub tau txog Tswv Yexus li nram qab no:
 • Tswv Yexus Khetos yog ib puas tsav yam tus Tswv, yog tus uas Vajtswv pub nws tus Ntsujplig thiab hwj chim rau.
 • Tswv Yexus Khetos yog tus uas ua tau tej txujci tseemceeb. Qhov tshwj xeeb tshaj plaws mam yog nws tau tuag theej neeg lub txhoj saum ntau khaublig, tau sawv sauv qhov tuag rov qab los thiab yuav rov saum ntuj los ua tus txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag huv tibsi.
Yam Kawm Tau: Qhov uas Vajtswv txais yuav tib neeg yog dhau los ntawm Tswv Yexus Khetos nkaus xwb, tsis muaj dua lwm txoj kev lawm.

Txoj Moo Zoo Hais Txog Dab Tsi?

Txoj moo zoo hais txog Tswv Yexus thiab tes haujlwm uas nws tau uas. Thaum hais txog Tswv Yexus mas muaj 5 yam raws li nram qab no:
 • Yexus yug.
 • Yexus tuag saum ntoo khaub lig.
 • Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab no (tom qab 3 hnub uas nws tuag).
 • Yexus rov mus saum ntuj (qhov chaws ua nws ib txwm nyob).
 • Yexus yuav rov qab los ua tus txiav txim rau tib neeg txhua tus.
Tig rov mus saib Petus qhia Txoj moo zoo rau lwm hais neeg thiab nws hais txog ntau yam tiamsis muaj peb yam tseemceeb heev uas txhua txhua zaug peb hais txog Txoj moo zoo mam yuav tsum muaj yog li nram qab no:
 • Tswv Yexus tau tuag saum ntoo khaub lig.
 • Tswv Yexus tau sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm.
 • Tswv Yexus yuav rov saum ntuj los uas tus txiav txim rau cov neeg ciaj thiab cov neeg tuag.
Yam Kawm Tau: Txoj moo zoo yog hais txog Yexus Khetos, tshwj xeeb yog hais txog Yexus tuag saum ntoo khaublig, Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab lov thiab Yexus yuav rov saum ntuj los ua tus txia txim rau txhua haiv neeg.

Txais Yuav Txoj Moo Zoo Li Cas?

Ntseeg Yexus Khetos

Petus qhia txog Txoj moo zoo tas nws hais tias txhua tus uas ntseeg Tswv Yexus Khetos mas Vajtswv yuav zam txim rau (Cov Tubntxib 10:43).

Tiamsis muaj coob leej ntau tus tseem tsis tau paub zoo tias ntseeg Yexus yog ntseeg dab tsi tiag.


Thaum peb hais tias peb yog cov ntseeg Yexus Khetos mas txoj kev ntseeg ntawd lees paub hais tias peb ntseeg qhov ua Yexus tau tuag theej peb txhoj, Yexus tau sawv hauv qhov tuag los lawm thiab Yexus yuav rov qab los txiav txim rau txhua haiv neeg.

Muaj Vajtswv Tus Ntsujplig Ua Timkhawv

Thaum Petus tseem tabtom qhia ces Vajtswv tus Ntsujplig los nrog cov uas mloog Petus tejlus ntawm nyob ua rau lawv pib hais lus txawv txawv thiab qhua Vajtswv hais tias “Vajtswv yog tus muaj hwjchim loj kawgnkaus” (Cov Tubntxib 10:44-46).

Vajtswv tus Ntsujplig los nrog cov neeg ntawd (cov uas tabtom mloog Petus qhia Txoj moo zoo) nyob ua tim khawv qhia rau lawv hais tias lawv yeej tau txais kev cawm dim txawj yog lawv tsis yog haiv neeg Ixayees.


Yam Kawm Tau: Vajtswv tus Ntsujplig ua tim khawv qhia rau peb paub tias peb yog cov ntseeg tiag thiab cov ntseeg tiag yuav tsis raug teem txim thaum Yexus Khetos rov qab los.

Ua Kev Cai Raus Dej


Tom qab uas cov neeg mloog Petus qhia Txoj moo zoo tau txais Vaj Ntsujplig lawm, Petus muab lawv ua kev cai raus dej kom lawv thiab paub hais tias lawv yog cov ntseeg Yexus Khetos (Cov Tubntxib 10:48).

Kom peb nco ntsoov hais tias qhov peb tau txais kev cawm dim tsis yog vim peb ua kev cai raus dej.
Tiamsis, kev cai raus dej yog ib yam uas tib neeg ua tab meeg rau txhua tus paub hais tias lawv yog ib tug neeg tshiab ntawm Tswv Yexus Khetos lawm.

Kawm paub txog kev cai raus dej ntawm no.

Tiamsis, ntawm no kuv xav hais luv luv hais tias thaum peb ua kev cai raus dej mas yog peb tab meeg tias yus yog neeg txhaum thiab txaus siab cia Yexus hloov yus lub neej, tab meeg ua Yexus thwjtim rau tib neeg txhua tus paub.

Yam Kawm Tau: Ib tug ntseeg tiag lawm mas yeej yuav txaus siab ua kev cai raus dej tab meeg rau tib neeg txhua tus hais txog nws txoj kev ntseeg.