Thaum uas ib tus neeg txais yuav Yexus lawm mas cov xib fwb, thawj coj yeej qhia kom nws paub meej txog txoj moo zoo. Thiab tom qab ntawd, tus ntseeg tshiab yuav tsum txiav txim siab ua kev cai raus dej. Tiam sis, kev cai raus dej yog dab tsi tiag?

Kev cai raus dej yog ib txoj kev cai uas cov ntseeg muab tib neeg tsaus rau hauv dej thiab tsa sawv rov qab los. Tus ntseeg tseeb yeej yuav ua kev cai raus dej, vim Yexus qhia tseg li ntawd.

Kev cai raus dej tsis pab tau ib tus neeg twg tau txais kev cawm dim. Thiab ntxuav tsis tau kev txhaum ntawm ib tus tib neeg twg. Tiam sis, tus ntseeg tseeb lawm yeej muaj lub siab xav tau ua kev cai raus dej tab meeg sawvdaws.

Hauv Paus Ntawm Kev Cai Raus Dej

Tiam thaum ub, ua ntej Tswv Yexus los yug mas twb muaj kev cai ntxuav lawm. Vajtswv txoj lus phau qub hais txog txoj kev cai ntxuav li no.
"Coj Aloo thiab nws cov tub tuaj rau ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sib ntsib mas muab dej ntxuav lawv huv huv". Khiav Dim 29:4. (Lwm nqe: Khiav Dim 30:20; Khiav Dim 40:12).
Levi Tej Kevcai 15 hais txog tej yam qias uas tawm hauv nruab ce thiab txoj kev ntxuav lossis da dej kom rov dawb huv. (Levi Tej Kevcai 15).
“Tus uas muab tus nyuj hlawv, nws yuav tsum hle nws cev ntsootsho ntxhua thiab muab dej ntxuav nws lub cev ib yam nkaus, nws tseem tsis tau tau huv nws raws kevcai mus txog tsausntuj thiab.” Teev Npe 19:8.
Ua ntseg Tswv Yexus los yug mas muaj txoj kev cai ntxuav lis saum no. Tiam sis, los lus "Kev Cai Raus Dej" pib muaj nyob rau tiam thaum Tswv Yexus los yug.

 • Yauhas pib ua haujlwm los ntawm qhov uas nws mus qhuab qhia kom tib neeg tso kev txhaum tseg thiab ua kev cai raus dej.
 • Tswv Yexus Khetos pib ua num dhau los ntawm qhov uas nws tuaj cuag Yauhas nram tus dej Yauladees thiab kom Yauhas muab nws ua kev cai raus dej.
“Tomqab ntawd tus Yauhas uas coj neeg ua kevcai raus dej, nws tawm mus qhuabqhia tom tiajnrag suab puam hauv Yudas tebchaws..... Thaum ntawd Yexus tuaj pem Kalilais tebchaws tuaj cuag Yauhas nram tus dej Yauladess. Nws tuaj kom Yauhas muab nws ua kev cai raus dej.....”. Mathai 3.
Thaum Tswv Yexus yuav rov mus saum ntuj, nws hais kom cov thwjtim mus qhia txoj moo zoo rau txhua haiv neeg. Thiab tuav Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub thiab Vaj Ntsuj Plig muab tus uas txaiv yuav txoj moo zoo ua kev cai raus dej. (Mathai 28:19)

Hom Phiaj Ntawm Kev Cai Raus Dej

Thaum ua kev cai raus dej mas xib fwb muab tus neeg ntawd tsaus rau hauv dej thiab tsav nws sawv hauv dej rov qab los, tes haujlwm ntawd muab piv li no:

 • Thaum tsaus mus rau hauv dej piv txog tias tus neeg ntawd txaus siab tuag nrog Yexus, lossis muab nws lub neej qub tua pov tseg.
 • Thaum sawv huav dej rov los piv txog tias nws rov ciaj sia nrog Yexus, lossis nws muaj lub neej tshiab lawm.

Dhau li ntawd, thaum ib tus tib neeg twg txiav txim siab ua kev cai raus dej mas yog nws xav ua tab meeg rau sawvdaws tias. Nws yog ib tus neeg tshiab lawm, thiab nws koom rau ib tsev neeg tshiab uas yog Vajtswv tsev neeg (Pawgntseeg).

Yuav Ua Cas Thiaj Tau Ua Kev Cai Raus Dej?

Raws li Tswv Yexus tau qhia rau cov thwjtim kom lawv mus coj txhua haiv neeg los ua nws thwjtim mas muaj ob yam zoo li no.

 • Cov thwjtim (tus qhia): Coj txoj moo zoo mus thiab qhia kom tseeb meej txog Yexus yog leej twg thiab Yexus tau ua dab tsi.
 • Txhua haiv neeg (tus mloog): Txaiv yuav txoj moo zoo thiab ua kev cai raus dej, tom qab ntawd yuav tsum kawm ntxiv txog txoj kev ntseeg dhau los ntawm Vajtswv tsev neeg (pawg ntseeg).

Yog li no, yuav kom ib tus tib neeg twg tau ua kev cai raus dej mas tus ntawd yuav tsum muaj ob yam no.

 • Ib, txaiv yuav txoj moo zoo. To taub tias txoj moo zoo yog hais txog Tswv Yexus yog Vajtswv 100% thiab tib neeg 100%, thiab Tswv Yexus tau tuag theej neeg lub txhoj lawm.
 • Ob, paub meej lub ntsiab ntawm kev cai raus dej. Txoj kev cai ntawd yog ib yam uas tab meeg sab nraud rau sawvdaws txog txoj kev ntseeg sab hauv (hauv siab).

Yuav tsum to taub zoo thiab paub meej txoj txoj moo zoo (yus txoj kev ntseeg), thiab tes haujlwm uas yus ua (kev cai raus dej) mas yus thiaj nyob ruaj khov tau.

Kev Cai Raus Dej Muaj Nqis Npaum Li Cas?

Tseeb tiag mas txoj kev cai raus dej pab tsis tau ib tus tib neeg twg kom nws tau txais yuav kev cawm dim (Kev Cawm Dim kuv sau rau lwm zaj). Thiab txoj kev cai ntawd ntxuav tsis tau kom ib tus tib neeg twg dawb huv. Tiamsis, yog ib tus ntseeg tseeb tiag mas nws yeej muaj lub siab xav tau ua kev cai raus dej, vim yog li no.

 • Tswv Yexus - tus kav tas nrhov saum ntuj thiab ntiaj teb qhia kom neeg yuav tsum ua txoj kev cai no. (Mathai 28:18-19)
 • Kev cai raus dej pab tau ib tus tib neeg tab meeg rau sawvdaws txog nws txoj kev ntseeg. Qhia tias nws yog ib tus neeg tshiab, koom ib tsev neeg tshiab lawm.

Tsis ua kev cai raus dej txhais tsis tau tias tus ntawd tsis tau txais kev cawm dim. Tiamsis, yog tsis ua mas zoo yam li nws tsis kam ua raws Yexus zaj lus sam fwm tseg lawm. Lossis, qhia tau tias tus ntawd tsis mloog lus.

Yam Kawm Tau

Thaum ib tus tib neeg twg los ua Yexus thwjtim mas yuav tsum muaj 03 yam no.

 • Ib, txais yuav txoj moo zoo, lossis txaiv yua Yexus, ntseeg tias Yexus yog Vajtswv 100% thiab tib neeg 100%. Thiab Yexus tau tuag theej tib neeg lub txhoj lawm.
 • Ob, ua kev cai raus dej tab meeg rau sawvdaws paub txog nws txoj kev ntseeg. Thiab to taub tias nws yog ib tus neeg tshiab, koom nrog tsev neeg tshiab uas yog Vajtswv tsev neeg.
 • Kawm ntxiv kom paub zoo tshaj txog tej yam uas Yexus tau sam fwm tseg cia lawm. Txoj kev kawm ntawd dhau los ntawd Vajtswv pawg ntseeg.

Peb yam saum no puav leej muaj nqi huv tib si, thiab txhua tus los ntseeg yuav tsum ua raws li ntawd thiab qhia tau tias nws yog ib tus ntseeg tiag.

Lwm Los Lus Nug Txog Kev Cai Raus Dej

1. Vim li cas Tswv Yexus thiaj hais tias "Hwjchim tag nrho saum ntuj thiab hauv ntiajteb twb muab cob rau kuv lawm"?

Tswv Yexus qhia rau cov thwjtim paub tias lawv tabtom ua haujlwm rau leej twg, tus ntawd muaj fwj chim npaum li cas. Tseeb tiag mas tib neeg yeej xav ua haujlwm rau tus uas muaj fwj chim heev tshaj.

2. Vim li cas thaum ua kev cai raus dej yuav tsum tuav Leej Txiv, Leej Tub thiab Vaj Ntsuj Plig lub npe?

Qhia rau sawvdaws paub tias tus uas txaus siab ua kev cai raus dej ntawd yog tus neeg tshiab ntawm Vaj Leej Txiv, Vaj Leej Tub thiab Vaj Ntsuj Plig huv si.

3. Kev cai raus dej puav ntxuav tau kom ib tus neeg dawb huv ntawm kev txhaum.

Li kuv twb hais lawm, kev cai raus dej yeej ntxuav tsis tau kom ib tus tib neeg twg dawb huv thiab pab tsis tau kom nws tau txais kev cawm dim. Tiam sis, vim Tswv Yexus sam fwm tseg lawm, yog li ntawd ib tus ntseeg Yexus tseeb mas yeej xav tau ua kev cai raus dej.

Xau Lus

Kuv cia siab tias, txawm kom yog ib tus ntseeg thiab tsis tau los ntseeg los, dhau los ntawm zaj no koj yuav paub meej txog txoj kev cai raus dej ntawm cov ntseeg Yexus.
Yog muaj yam dab tsi tsis to taub, xav kawm ntxiv, cawm kom sau comment rau nram qab no.
Download Kev Cau Daus Dej PDF File