Kuv nco txog thaum kuv tseem yog menyuam yaus, kuv niam kuv txiv muab kuv fij rau Vajtswv. Tiamsis, thaum kuv loj hlob tuaj, kawm paub txog txoj moo zoo, kuv mas txais yuav Yexus. Yog li ntawd, txais yuav Yexus yog dab tsi tiag?

Txais yuav Yexus yog txais yuav nws ua yus tus Tswv Cawmseej. Vim yus yog neeg txhaum thiab nuj nqis ntawm txoj kev txhaum ntawd yog kev tuag, yus tsim nyog rau tuag, tiamsis Tswv Yexus tau tuag ntxhiv yus lawm. (Loos 6:23)

Tiamsis, txais yuav Yexus ua yus tus cawmseem ntxhais tau li cas tiag? Kom yuav teb tau lo lus nug ntawd mas muaj tej yam uas peb yuav tsum to taub kom yog, tej yam ntawd yog li no:

  • Tswv Yexus yog leej twg?
  • Vim li cas tib neeg yuav tsum txais yuav Yexus?
  • Tus "Cawmseej" ntxhais tau li cas?
Cawm peb sawv daws kawm ntxiv saib Vajtswv txoj lus qhia li cas txog peb lo lus nug saum no. (Kuv siv Vaj lus kub ua qhov "foundation = nền tảng" los teb txhua lo lus nug).

Tswv Yexus Yog Leej Twg?

Tswv Yexus yog Vajtswv 100% thiab yog tib neeg 100%. Kuv paub hais tias, thaum hais li ntawd mas yuav ua rau peb to taub nyuaj heev, tiamsis cia peb mus saib Vajtswv txoj lu hais li cas txog Tswv Yexus.

Tom qab ua Adas thiab Evas poob rau kev txhaum Vajtswv cog lus tseg hais tias tus pojniam caj ces (xeeb ntxwv) thiab tus nab (ntxwg nyoog) caj ces yuav ua yeeb ncuab, thiab tus pojniam caj ces yuav kov yeej.

"Kuv yuav ua rau koj thiab tus pojniam no ua yeeb ncuab, koj caj ces thiab tus pojniam caj ces
yuav ua yeeb ncuab mus li. Tus pojniam caj ces yuav tsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws luj taws
.” Chiv Keeb 3:15

Vajtswv tsis hais tias Adas thiab Evas caj ces qhia tau hais tias tus uas yuav koj yeej ntxwg nyoog caj ces uas yog Tswv Yexus yuav yug los ntawd tus hluas khauj xwb dawb huv. Vim li ntawd, Tswv Yexus yug los tsis yog vim tib neeg tiam sis yog los ntawm Vajtswv los xwb. (Nyeej ntxiv txog qhov uas Maivliag xeeb tub Yexus ntawm Luka 1:35).

Tswv Yexus yeej yog Vajtswv 100% thiab nws yeej ib txwm muaj nyob los lawm. Thaum tsim ntuj tsim teb, Tswv Yexus twb xub muaj nyob ua ntej lawm. Yauhas hais txog "Txojlus" yog hais txog Tswv Yexus ntag.
"Thaum chiv keeb Txojlus yeej los muaj nyob, thiab Txojlus ntawd yeej nrog Vajtswv nyob, thiab Txojlus ntawd yog Vajtswv." Yauhas 1:1
 "Txojlus" (Tswv Yexus) tau los ua tib neeg. Thaum ntawd, nws yog tib neeg 100%, vim nws yug los ntawm tib neeg uas yog Maivliag los.
"Txojlus ntawd tshwm los ua neeg thiab nyob hauv peb nruab nrab...."
Yauhas 1:14a
Tswv Yexus yog Vajtwv tus ib txwm muaj nyob thiab yog tib neeg tus yug los nyob ib ntus hauv ntiajteb. Vim nws yog Vajtswv thiab tibneeg nws thiaj coj tau tib neeg rov mus cuag Vajtswv.

Vim Li Cas Tib Neeg Yuav Tsum Txais Yuav Yexus?

Vim peb puav leej yog neeg txhaum, nuj nqis ntawm kev txhaum yog kev tuag thiab tsuas yog Yexus tib leeg xwb thiab yog txoj kev kom peb tau txais kev cawm dim, tau txais txoj sia.

Tej zaum yuav muaj qee leej xav hais tias, nws tsis tau ua txhaum hlo li ces nws tsis yog neeg txhaum. Tiamsis, tseeb tiag nws yeej yog neeg txhaum, vim peb puav leej yog xeeb ntxwv ntawm Adas (tus tau ua txhaum lawm).
"Yog li no, lub txim tshwm los rau hauv lub ntiajteb yog tim tib leeg, thiab txojkev tuag tshwm los yog tim lub txim ntawd, thiab txojkev tuag kis mus rau ib tsoom neeg txhua tus vim yog neeg txhua tus ua txhaum muaj txim." Loos 5:12.
Tsis tas li ntawd, Vajtswv txoj lus tseem qhia hais tias hais lus dag ces yog kev txhaum lawm. Thiab kuv ntseeg tau hais tias nyob rau hauv peb kev ua neej, peb puav leej tau hais lus dag lawm.
"Tsis txhob ua cuav timkhawv iab hiam luag lwm tus." Khiav Dim 20:16
Txhob ua cuav timkhawv kuj txhais tau hais tias tsis txhob hais lus tsis tseeb, lossis tsis txhob dag.

Vim li ntawd, ib tus tib neeg twg muaj ob lub txim rau tej kev txhaum ntawm nws lub neeg. Ib yog lub txim rau qhov ua nws yog xeeb ntxwv ntawm tus neeg txhaum, ob yog lub txim ntawm tej kev txhaum nws tus kheej tau ua.

Peb tib neeg yeej pab tsis tau kom peb dim tau ntawm txoj kev txhaum. Vim li ntawd, Tswv Yexus uas yog Vajtswv dawb huv thiaj los yug ua neeg thiab txaus siab tuag theej neeg lub ntxhoj thiab ua kev coj tib neeg rov mus cuag tau Vajtswv.
"Kuv yog txojkev ntawd, yog qhov tseeb thiab yog txojsia. Tsis muaj leejtwg mus cuag tau leej Txiv tsuas yog mus ntawm kuv mus xwb." Yauhas 14:6.
Tswv Yexus hais tseg tiag, tsis muaj dua lwm txoj kev mus ntuj ceeb tsheej lawm. Yuav tsum yog los ntawm Tswv Yexus mus xwb thiaj tau.

Yog peb muab ntuj ceeb tsheej piv yam li Vajtswv lub tsev uas tsuas muaj ib lub qhov rooj xwb ces Tswv Yexus yog lub qhov rooj ntawd ntag, vim li ntawm yuav mus tau rau hauv Vajtswv lub tsev mas yuav tsum dhau ntawm Tswv Yexus mus xwb thiaj tau.

Tus "Cawmseej" Ntxhais Tau Li Cas?

Tus Cawmseej yog tus uas pab lwm tus tau txais kev cawm dim. (Wikipedia definition of Savior).

Tswv Yexus yog peb tus cawmseej ntxhais tau hais tias nws yog tus cawm peb dim ntawm txoj kev tuag thiab coj peb mus txais tau kev dim.

Vim txoj kev txhaum ntawm peb, twb tsim nyog peb rau tuag lawm. Tiamsis Tswv Yexus txaus siab los yug ua tib neeg thiab tuag hloov peb chaw.

Vim nws twb tuag hloov peb chaw lawm, peb yuav tsis raug teej txim thiab tsis raug tuag yog peb txais yuav nws ua peb tus cawmseej.

Xau Lus

Koj puas tau txais yuav Yexus ua koj tus cawmseem lawm los tsis tau? Kuv nug li ntawd, vim tsis yog txhua tus lees ntawm ncaij hais tias nws yog tus ntseeg puav leej txaiv yuav Yexus ua nws tus cawmseej lawm.

Peb pheej saib ib tus ntseeg los ntawm qhov ua nws mus pehawm txhua hnub ib, koom tes nrog Vajtswv pawg ntseeg ua haujlwm, lossis hloov nws lub neej dhau los ntawm tej haujlwm ua nws ua tshwm rau sawv daws pom.

Tseeb tiag, ib tus ntseeg Vajtswv yeej ua tes haujlwm zoo li ntawd, tiamsis tsis yog txhua tus ua tej haujlwm ntawd puav leej yog tus ntseeg. 

Ib tus neeg twg yog tus ntseeg tseeb thiab cuav ntsuas yog Vajtswv thiab tus tib neeg ntawd paub xwb, vim kev ntseeg tseeb yog txoj kev sib raug zoo ntawm tib neeg thiab Vajtswv.

Dhau ntawm zaj peb sib kawm txog hnub no, cawm peb sawv daws tig saib saib peb puas tau txais yuav Yexus ua peb tus Tswv Cawmseej lawm tiag los tsis tau tau.