Thaum peb hais txoj kev cawm dim ntawm ib tus ntseeg puas yog li no. Vajtswv muaj kev hlub, tib neeg muaj kev ntseeg, ob yam ntawd los sib koom ua ke ces muaj kev cawm dim. Yog tsis yog li ntawd, kev cawm dim yog dab tsi thiab zoo li cas tiag?

Kev cawm dim yog yam uas Vajtswv pub dawb rau tib neeg, tib neeg yeej tsis muaj feem lossis ua tsis tau ib yam dab tsi kom yus tau dim txim.

Kom to taub zoo txog tias kev cawm dim yog Vajtswv cia li pub dawb rau peb xwb, cia peb mus saib Vajtswv Txoj lus hauv phau ntawv Efexaus 2:1-10.

Vim Li Cas Peb Thiaj Tau Txais Kev Cawm Dim?

Tseeb tiag, cov ntseeg yeej tsis yog cov txawj ntse tshaj es paub txais yuav kev cawm dim. Kuj tsis yog peb ua neej zoo es Vajtswv thiab pub kev cawm dim rau peb.

Tiamsis, peb tau txais kev cawm dim, vim Vajtswv twb xub xaiv peb ua ntej lawm, thiab nws muaj hom phiaj rau peb txhua tus, thaum nws xaiv.

Qhia Rau Txhua Haiv/Tiam Neeg Paub Txog Vajtswv Txoj Kev Hlub

Peb tau txais kev cawm dim, vim Vajtswv xav qhia nws txoj kev hlub rau txhua haiv neeg thiab txhua tiam neeg.
Txij no mus rau yav tom ntej tej uas Vajtswv ua ntawd yuav qhia rau sawv daws paub hais tias Vajtswv foom koob hmoov ntau kawg nkaus rau peb cov uas ntseeg Yexus Khetos, rau qhov Vajtswv hlub peb heev.” Efexau 2:7
Vim li ntawd, lub hom phiaj ntawm qhov ua Vajtswv cawm peb tsis yog vim peb, tiamsis vim yog nws xav siv peb qhia nws txoj kev hlub rau sawv daws.

Qhov no txhais tau hais tias, lub hom phiaj loj tshaj plawv ntawm pawg ntseeg, ntawm ib tus ntseeg yog: Ua lub neej kom lwm tus (cov tsis tau ntseeg) paub txog Vajtswv txoj kev hlub uas nws pub dawb rau tib neeg.

Tseeb tiag mas cov ntseeg yuav tsum muaj kev sib hlub, sib pab, sib raug zoo, tuaj koom ua kev pehawm thiab kawm Vajtswv txoj lus. Tiamsis tej yam no tsis yog lub hom phiaj kawg ntawm cov ntseeg.

Tej haujlwm uas cov ntseeg ua li ntawd tsuas yog tej yam uas pab kom mus tau txog lub hom phiaj thaum kawg xwb, thiab lub hom phiaj ntawd yog qhia tau rau txhua haiv neeg paub txog Vajtswv txoj kev hlub.

Vim Vajtswv Pub Dawb Rau Peb

Yam li kuv twb hais saum no lawm tias, qhov ua tib neeg dim txim tsuas yog vim Vajtswv cia li pub dawb xwb, tib neeg yeej tsis muaj feem dab tsi ntawm txoj kev cawm dim ntawd.
"Vajtswv tus uas hlub nej, nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg. Qhov uas nej dim ntawd, tsis yog vim nej ua haujlwm zoo, tiam sis yog Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb." Efexaus 2:8.
Qhov uas ua rau tib neeg yooj yim to taub yuav kev thiab muaj kev sib tawm tsam mas kuj nyob rau Vajtswv txoj lus Efexau 2:8 saum no thiab.

Ib yam li nqe Vajluskub no nws rov tawm tsam nws. Vim nws hais tias "nws cawm nej dim twb yog vim nej ntseeg" thiab kuj hais tias "Vajtswv cia li pub dawb rau nej xwb." Peb yuav ua cas thiaj to taub yog txog nqe no?

Ua ntej kuv yuav teb mas kuv xav hai rau sawvdaws tias Vajtswv txoj lus yeej tsis sib tawm tsam ib zaug li. Txawm tias muaj ntau tus sau Vajtswv txoj lus los tsuas muaj Vajtswv tus Ntsuj Plig tib leeg tshoov lawv lub siab xwb.

Rov hais txog Vajtswv txoj lus nqe saum no, kom to taub yooj yim tshaj mas yog li no. Kom peb nco ntsoov tias tib neeg yog neeg txhaum, yeej ib txwm ua txhaum thiab muaj lub siab xav ua txhaum xwb txij li thaum Adas los lawm.

Qhov no qhia hais tias, kom cia tib neeg txawj xaiv txais yuav Vajtswv mas tib neeg yeej ua tsis tau li. Vim li ntawd, Vajtswv thiaj xaiv thiab tshoov ib cov neeg lub siab kom lawv txawj txais yuav Vajtswv txoj kev cawm dim, thiab cov ntawd yog cov ntseeg ntag.

Peb yeej paub tseeb tias peb tau txais kev cawm dim vim peb ntseeg Tswv Yexus, tiamsis peb kuj yuav tsum paub tias qhov uas peb paub los ntseeg Tswv Yexus ntawd puav leej yog Vajtswv xaiv peb los xwb.

Tus Tau Txais Kev Cawm Dim Thiab Nws Lub Neeg

Cov ntseeg (cov uas tau txais kev cawm dim) yog cov neeg zoo li cas tiag? Thiab yog ib tus ntseeg lawm ho yuav tsum muaj lub neeg zoo li cas thiaj tsim nyog?

Tus Tau Txais Kev Cawm Dim

Cov ntseeg Vajtswv, cov uas tau txaiv kev dim txim yog cov uas zoo li no:

  • Tus uas yog tib neeg tuag lawm vim kev txhaum, ua dab qhev, yuav raug Vajtswv teem txim. Tiamsis, Vajtswv pub dawb nws txoj kev cawm dim rau. (Efexau 2:1-6),
  • Tus uas tau nrog Tswv Yexus Khetos koom ib txoj sia thiab tau nrog Yexus kav saum ntuj ceeb tsheej los sis tau txais tej yam uas Vajtswv npaj tseg lawm. (Efexau 2:1-6),
  • Tus uas Vajtswv txhais tes puab, tsim dua tshiab dhau los ntawm Tswv Yexus Khetos. (Efexau 2:10).

Peb yog cov uas Vajtswv ntxhais tes puab ntxhais tau hais tias peb yog ib yam khoom uas Vajtswv tsim. Thiab lub hom phiaj ntawm peb tib neeg tsis yog vim peb tiamsis yog vim Vajtswv – Tus uas tsim muaj tib neeg.

Tej zaum nej yuav to taub nyuaj zog, vim li ntawd cia peb muab piv li no: Tib neeg yeej npaj kom muaj vaj muaj tsev, muaj rooj tog, muaj tsheb,… thiab ntau yam tiam sis lub hom phiaj uas tib neeg ua tej ntawd tsis yog vim tej khoom ntawd. Yog vim tib neeg xwb.

Qhia tau hais tias, lub hom phiaj ntawm lub tsev nyob ces tsis yog vim lub tsev nyob ntawd, tiamsis yog vim tib neeg lub hom phiaj uas nws yuav nyob haus lub tsev ntawd es nws thiaj npaj kom muaj lub tsev.

Ib yam nkaus li ntawd, lub hom phiaj uas Vajtswv tsim muaj tib neeg tsis yog vim tib neeg, tiamsis yog vim Vajtswv twb xub muaj hom phiaj ua ntej lawm thiab Vajtswv tsim tib neeg los thiab siv tib neeg ua kom tiav lub hom phiaj ntawd.

Qhov no, qhia rau peb cov ntseeg paub hais tias lub hom phiaj ntawm peb tsis yog vim peb tiamsis yog vim Vajtswv xwb.

Lub Neeg Tsim Nyog Ntawm Tus Tau Txais Kev Cawm Dim


Vajtswv tsim peb los nrog Yexus Khetos koom ib txoj sia kom peb ua tau tej haujlwm zoo uas Vajtswv twb xub npaj tseg cia rau peb ua lawm.” Efexaus 2:10b.


Peb nyuam qhuav hais tias peb tau txais kev cawm dim tsis yog vim peb ua haujlwm zoo lossis tsis yog vim peb lub dag lub zog tiamsis yog Vajtswv cia li pub dawb rau peb xwb.

Tiamsis nyob rau ntawm no cas Povlauj hais tias “…kom peb ua tau tej haujlwm zoo…” qhov no yuav to taub li cas thiaj yog?

Tseeb tiag mas, qhov ua Vajtswv Txoj Lus ntawm nqe no xav hais txog yog: Lub neej ntawm tus ntseeg tiag lawm ces yeej yuav uas tshwm tawm tej haujlwm zoo uas Vajtswv twb xub npaj tseg ntawd lawm.

Peb tsis ua haujlwm zoo kom tau txais kev cawm dim, tiamsis peb tau txais kev cawm dim lawm ces peb yeej yuav ua tej haujlwm zoo xwb.

Piv ib yam li no tias: Tsis yog txhua tus tuaj hauv Vajtswv lub tuam tsev puav leej yog tus ntseeg, tiamsis tus ntseeg lawm yeej yuav mus pehawm Vajtswv hauv nws lub tuam tsev.

Tus ntseeg uas lub neej tsis tshwm tawm tej haujlwm zoo mas yog tus lam ntseeg ntawm ncauj xwb thiab nws txog kev ntseeg ntawd tsis muaj qab hau dab tsi hlo li. Lossis haiv tau tias nws yeej tsis yog tus ntseeg tiag.

Yakaunpaus 2:14-17 hais tias:
“14Cov kwvtij, yog muaj ib tug hais tias nws yog tus ntseeg Vajtswv. Tiamsis nws tsis ua raws li nws ntseeg, ces yuav muaj qab hau dab tsi? Yog nws hais li ntawd xwb nws txoj kev ntseeg puas yuav pab tau kom nws dim?
 15Yog nej pom cov kwv tij ntseeg tsis hais poj niam los sis txiv neeg, lawv tsis muaj noj los sis tsis muaj hnav,
16nej hais rau lawv hais tias, ‘Thov Vajtswv foom koob hmoov rau nej kom muaj noj muaj hnav,’ tiamsis nej tsis muab ib yam dab tsi rau lawv li, qhov uas nej hais li ntawd yuav muaj qab hau dabtsi?
17Txoj kev ntseeg los kuj ib yam li ntawd. Yog nej hais tias nej ntseeg, tiam sis nej tsis ua ib yam haujlwm tshwm, ces nej txoj kev ntseeg twb tuag lawm.”

Lwm Los Lus Nug Txog Kev Cawm Dim

1. Tib neeg tsis muaj feem ntawm kev cawm dim, ua cas peb ho yuav tsum tshaj moo zoo?

Tib neeg yeej tsis muaj feem ntawm kev cawm dim, tiamsis peb yuav tsum mus tshaj moo zoo vim yog:

  • Tswv Yexus sam fwm tseg cia rau peb li ntawd (Mathai 28:18-20). Peb cov ntseeg Yexus ces ua raws li Yexus hais.
  • Vim peb tsis paub tias tus twg yog tus uas Vajtswv tau xaiv tseg lawm, ces peb yuav tsum qhia txog txoj moo zoo rau sawv daws, thaum tus ua Vajtswv xaiv tseg hnov mas nws yeej yauv txais yuav.

2. Ua zoo yeej pab tsis tau kom yus tau txais kev cawm dim, vim li cas cov ntseeg ho yuav tsum ua neej zoo?

Li kuv twb hais lawm, cov ntseeg Vajtswv tsis ua zoo kom tau txais kev cawm dim. Tiamsis tus ntseeg ua lub neeg zoo vim nws twb tau txais kev cawm dim lawm. Lub neeg ntawd yog yam tshwm tawm qhia tias nws yog tus dim lawm.

Lus Xaus

Tib neeg ua tsis tau ib yam dab tsi kom Vajtswv yuav tsum pub kev cawm dim rau yus, tsuas yog Vajtswv cia li pub dawb rau tib neeg xawb. Thiab peb tsis ua haujlwm zoo kom tau txaiv kev dim txim, tiamsis twb yog vim peb tau txais kev cawm dim lawm mas peb yeej yauv ua tej haujlwm zoo.
Download Kev Cawm Dim PDF File